Privacybeleid

Privacy Regelement

ProTalents Werving & Selectie, gevestigd in Nijmegen, houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze Privacy Verklaring. De bedoeling van deze Verklaring is je te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die je via deze website verstrekt zullen gebruiken.

Deze Verklaring richt zich uitsluitend op werkzoekenden. ProTalents spant zich naar alle redelijkheid in om privacygevoelige informatie vertrouwelijk te behandelen en zal de informatie uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder omschreven. ProTalents behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken
ProTalents verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Naam, adres, woonplaats gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
• Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Aanvullende gegevens vanaf het moment van plaatsing (arbeidsovereenkomst)
• Nationaliteit, Burger Service Nummer, kopie van het originele Identificatie bewijs, werkvergunning;
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en medische geschiktheid (t.a.v. Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties (VCU)) alsmede overige informatie die noodzakelijk is voor het verwerken van de plaatsing en/of noodzakelijk voor juridische/fiscale/ commerciële doeleinden;

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
ProTalents verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het zorgdragen door middel van zoeken naar opdrachten/banen en het matchen hiervan zo goed mogelijk en op maat te laten gebeuren ofwel het ‘bemiddelen’;
• Het adviseren en/of begeleiden van een actieve of toekomstige loopbaan;
• Voor een correcte en verplichte administratie ter uitvoering van een eventuele arbeids- of bemiddelingsovereenkomsten;
• Om u zowel per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening;
• Om u op de hoogte te houden van onze marketing activiteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen;
• Om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden alsmede het ontwikkelen hiervan;
• Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen om zodoende u te kunnen bemiddelen naar onbepaalde of bepaalde tijd werk, dan wel een opdracht;
• Voor managementdoeleinden, het ondervangen van interne controles en bedrijfsveiligheid alsmede het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles;
• Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit) certificering;
• Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij moet u denken aan arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving;

Geautomatiseerde besluitvorming
ProTalents neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ProTalents) tussen zit. ProTalents gebruikt computerprogramma’s of -systemen om jou gegevens te verzamelen, te ordenen en te vergelijken met vacatures.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?
ProTalents bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren bewaartermijnen zoals deze in de wet zijn geregeld. Als we daar vanaf willen wijken, zullen we eerst jouw toestemming vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden
ProTalents deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ProTalents blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
www.protalents.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.

Alle websites gebruiken tegenwoordig cookies. Bijvoorbeeld om informatie te verzamelen over hoe de website wordt gebruikt. Een cookie kan worden gezien als een klein tekstbestand dat naar het apparaat waarmee u onze website bezoekt wordt gestuurd en opgeslagen bij internetgebruik. Cookies slaan data op en zenden dit terug naar de instantie die de cookies heeft geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit ons netwerk, om zo een profiel op te bouwen van het online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die uw bezoek aan andere websites uit het netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. 

De cookies die gebruikt worden op deze website zijn:

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te bezoeken en maken het voor de gebruiker eenvoudiger om de diensten en tools op onze site te gebruiken.

Functionele cookies
Deze cookies onthouden beslissingen die gebruikers van de website nemen. Bijvoorbeeld de taalkeuze, het type browser etc. Deze cookies zijn volledig anoniem en kunnen niet herleid worden naar individuele gebruikers. Ze worden puur gebruikt voor gebruik van de website.

Analytics
We slaan collectieve informatie en statistieken van de bezoekers van deze website op. Bijvoorbeeld welke secties het meest bezocht worden. Deze data helpt ons de website te verbeteren en gebruikersgemak te verbeteren.

Social media cookies
Dit zijn cookies die het mogelijk maken informatie van onze site te delen op social media kanalen of bijvoorbeeld een LinkedIn-profiel te koppelen bij inschrijving op onze site.

De meeste computers accepteren automatisch het gebruik van cookies. Wanneer het gebruik van cookies niet gewenst is, kan dit uitgeschakeld worden in de browser instellingen. Dit kan er echter voor zorgen dat niet alle functionaliteiten van de website gebruikt kunnen worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ProTalents en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@protalents.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klachten
ProTalents wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ProTalents neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@protalents.nl