Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van ProTalents, gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Art. 1: ALGEMEEN
1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Art. 2: AANBIEDINGEN
1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

Art. 3: OVEREENKOMST
1. Behoudens het hierna gestelde wordt een overeenkomst met ons geacht te zijn overeengekomen wanneer de wederpartij onze opdrachtbevestiging ondertekend heeft geretourneerd, waarbij het moment van ontvangst door ons bepalend is.
2. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij tegen de inhoud onmiddellijk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij uitsluitend te onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke beloning van de overeenkomst. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
5. Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
6. De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

Art. 4: DUUR VAN DE OPDRACHT
1. De opdracht vangt aan na wederzijdse goedkeuring en eindigt, tenzij tussentijds beëindiging plaatsvindt,
a. wanneer tussen de wederpartij en een door ons voor de te vervullen functie voorgedragen kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen;
b. wanneer wij binnen de daarvoor overeengekomen tijdsduur niet in staat zijn gebleken ten minste één kandidaat voor de te vervullen functie voor te dragen;
c. wanneer de functieomschrijving na vaststelling van de beoordelingscriteria door de wederpartij zodanig gewijzigd wordt, dat die criteria eveneens moeten worden herzien. Tussentijdse beëindiging is slechts mogelijk ingeval de vacature is komen te vervallen.

Art. 5: PRIJZEN
1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief BTW vermeld in Euro’s.
2. De wederpartij is voor onze werkzaamheden het in de opdrachtbevestiging omschreven honorarium verschuldigd. Onder ‘bruto all-in salaris’ wordt verstaan het fulltime bruto jaarsalaris van de kandidaat zoals bij definitieve indiensttreding overeengekomen, inclusief vakantietoeslag, 13e maand, gratificatie, eindejaarsuitkering, provisie en/of winstdeling. Om ons honorarium te kunnen vaststellen zal opdrachtgever een kopie van de met de kandidaat gesloten arbeidsovereenkomst binnen een week na ondertekening aan ons doen toekomen.
3. Indien een kandidaat binnen 24 maanden na introductie bij de wederpartij of een met deze gelieerde onderneming in dienst treedt, zal de wederpartij het in de opdrachtbevestiging genoemde honorarium alsnog verschuldigd zijn.
4. Wanneer de wederpartij nadat de overeenkomst tot stand gekomen is, zelf of op voordracht van derden een kandidaat voor de te vervullen functie selecteert, is zij gehouden tot vergoeding van de tot op dat moment door ons bestede uren en de gemaakte externe kosten. Externe kosten betreffen in ieder geval reis- en verblijfkosten van kandidaten, advertentiekosten en kosten voor assessments.
5. Wordt de met een geïntroduceerde kandidaat gesloten arbeidsovereenkomst binnen de proeftijd van het eerste arbeidscontract verbroken, dan zal de wervings- en selectieprocedure voor diezelfde functie door ons, op verzoek van de wederpartij, éénmaal opnieuw zonder berekening van honorarium uitgevoerd.
6. De voorwaarden zoals vermeld in art. 5 lid 5 zijn niet van toepassing indien de wederpartij gebruikt maakt van een gespreide betalingsregeling.
7. Indien de wederpartij met meerdere kandidaten uit dezelfde selectieprocedure een arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan, dan is voor elk aan te nemen kandidaat het overeengekomen honorarium verschuldigd.

Art. 6: OVERMACHT
1. Onder ‘overmacht’ wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Art. 7: AANSPRAKELIJKHEID
1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet geregeld is.
2. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregel van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

Art. 8: Bemiddelingsfee

  1. Er is door opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt.
  2. ProTalents werkt op basis van ‘no cure no pay’, waarbij alleen een bemiddelingsfee verschuldigd is in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan de ondertekening van de arbeidsovereenkomst van de door ProTalents aangedragen kandidaat en de opdrachtgever of wanneer kandidaat anderszins werkzaamheden verricht voor opdrachtgever.
  3. De hoogte van de bemiddelingsfee (exclusief omzetbelasting) bedraagt een bepaald percentage van het feitelijke bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld, 13e maand en overige emolumenten) op fulltime basis voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat. Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van ProTalents een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat ter beschikking. Art. 9: BETALING
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakt invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen. Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

Art. 10: RENTE EN KOSTEN
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1%per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Art. 11: TOEPASSELIJK RECHT
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Art. 12: GESCHILLEN
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrecht bevoegd is.